Tiến độ thi công chung cư Goldmark city 10/2014

Cập nhật hình ảnh tiến độ thi công chung cư Goldmark City

Hình ảnh tiến độ thi công tháng 10/2014 – Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu
Hình ảnh tiến độ thi công ngày 01/11/2014 – Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu
Hình ảnh tiến độ thi công ngày 10/11/2014 – Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu
Hình ảnh tiến độ thi công ngày 20/11/2014 – Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu
Hình ảnh tiến độ thi công ngày 01/12/2014 – Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu
Hình ảnh tiến độ thi công ngày 20/12/2014 – Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu